Meddelelse om behandling af personoplysninger

1 UDLEJERFORENINGEN MIDT-VEST’S BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
I denne meddelelse kan du læse om Udlejerforeningen Midt-Vest’s (Foreningen) behandling af personoplysninger.

2 FORENINGENS OPLYSNINGER
Foreningen er dataansvarlig for de personoplysninger Foreningen behandler.

Foreningens er etableret som en frivillig forening og dens fulde identitet og kontaktoplysninger er:

Udlejerforeningen Midt-Vest
c/o Eigil Pedersen
Klokkevænget 5
7400 Herning
CVR-nr. 38019945

3 HVEM BEHANDLER FORENINGEN PERSONOPLYSNINGER OM?
Foreningen behandler alene oplysninger om medlemmer, tidligere medlemmer, bestyrelses-medlemmer og kursusdeltagere.

4 HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLER FORENINGEN?
Foreningen behandler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresser og oplysninger om tilmeldinger til kurser, som Foreningen afvikler.

Herudover kan Foreningen behandler sådanne oplysninger, som måtte være indeholdt i korre-spondance med det enkelte medlem.

5 HVAD ANVENDES PERSONOPLYSNINGERNE TIL?
De indsamlede oplysninger anvendes til medlemsadministration samt udbud og gennemførelse af kursusvirksomhed.

6 FORENINGENS GRUNDLAG FOR AT FORETAGE BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
De personoplysninger som Foreningen behandler, behandles med hjemmel i Databeskyttelses-forordningen art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning).
De legitime interesser der forfølges med behandlingen, er gennemførelse af Foreningens for-mål, herunder medlemsadministration og kursusvirksomhed og dialog med Foreningens med-lemmer.

7 FORENINGEN DELER SOM UDGANGSPUNKT IKKE OPLYSNINGER MED ANDRE
Foreningen videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til andre. Vi kan dog være i si-tuationer, hvor vi har en retlig forpligtelse til at give oplysninger om dig til andre. I så fald ori-enterer vi dig, med mindre retsreglerne pålægger os ikke at give sådan orientering.

Vi kan i enkelte tilfælde dele oplysninger om dig med Danske Udlejere. I så fald orienterer vi dig også.

8 HVOR LÆNGE BEHANDLER FORENINGEN OPLYSNINGERNE?
Foreningen sletter behandlede personoplysnigner efter følgende retningslinjer:

1. Oplysninger om medlemskab og om bestyrelsesposter slettes senest 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvori medlemskabet ophører, eller bestyrelsesposten fratrædes.
2. Oplysninger om tilmelding til og deltagelse i kurser slettes senest 12 måneder efter kursets afvikling.

De angivne retningslinjer kan fraviges, når der er en konkret og saglig begrundelse herfor.

9 DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET
Du har altid mulighed for at forespørge Foreningen, om Foreningen behandler personoplysnig-ner om dig.

Hvis Foreningen behandler personoplysninger om dig, har du en række beføjelser, som omfat-ter: retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller
begrænsning af behandlingen, retten til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til
dataportabilitet.

Du kan læse mere om registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside og i Databeskyt-telsesforordningen kap III.

10 KLAGE OVER VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, Foreningen behandler dine personoplysninger på, kan du klage over behandlingen. Vi håber du i første omgang vil klage direkte overfor os. Du bedes sende din klage til epeherning@gmail.com.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, For-eningen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

***
Denne privatlivsmeddelelse er opdateret den 18. marts 2019