Vedtægter

Her kan du se udlejerforeningens vedtægter:

§1 NAVN:
Foreningens navn er Udlejerforeningen MIDT-VEST.

§2 HJEMSTED:
Foreningens hjemsted er Herning.

§3 FORMÅL:
Foreningens formål er:
at fremme og varetage medlemmernes interesse i almindelighed, herunder overforoffentlige mundigheder,
at yde medlemmerne hjælp og vejledning med hensyn til lejeforhold og,
at afholde medlemsmøder med henblik på drøftelse og orientering om aktuelle grundejerspørgsmål.

§4 MEDLEMSSKAB:
Som medlem af Foreningen kan optages enhver, der er ejer eller administrator af fast ejendom.

Når et medlem er optaget fortsætter medlemsskabet indtil skiftlig udmeldelse har fundet sted til Foreningens kontor til et regnskabsårs udløb.

Bestyrelsen kan nægte optagelse som medlem, ligesom bestyrelsen kan udelukke et medlem af Foreningen. Den pågældende kan herefter indanke denne afgørelse for førstkommende ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens beslutning for at være gyldig skal godkendes med simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer.

§5 KONTINGENT:
Det årlige medlemskontingent fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves i januar kvartal og skal være indbetalt inden den 1. april.

Efter dette tidspunkt pålignes gebyr til opkrævning og administration efter bestyrelsens bestemmelse.

§6 BESTYRELSE OG REVISION:
Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår fra 2-4 medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

§7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med:
formand,
næstformand og
kasserer.

Bestyrelsen kan nedsætte fornødne arbejdsudvalg og antage lønnet medhjælp.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

På bestyrelsesmøder, der indkaldes, når formanden finder det fornødent eller 2 medlemmer kræver det, træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem i forening. Disse kan meddele prokura.

Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, tegnes Foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§8 På den ordinære generalforsamling vælges blandt medlemmerne 1 revisor til at gennemgå foreningens regnskab, bilag og aktiver. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§9 REGNSKABSÅR:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§10 GENERALFORSAMLINGER:
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i herning hvert år i april kvartal med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det foregående kalenderår.
3. Aflæggelse af regnskab for det foregående kalenderår.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.
5. Valg af revisor og 1 suppleant.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

§11 Forslag, som af medlemmer ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden den 15. marts.

§12 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25% af medlemmerne retter skriftlig anmodning til bestyrelsen derom med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af den skriftlige anmodning.

§13 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i Magasinet Danske Udlejere og/eller efter bestyrelsens skøn.

§14 Alle beslutninger på ordinær og ekstraordinær generalforsamling tages ved simpel stemmeflerhed, dog bortset fra beslutninger om ændring af disse vedtægter og om Foreningens opløsning.

§15 Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves, at beslutningen er godkendt med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Til vedtagelse af beslutning m Foreningens opløsning kræves, at beslutningen er godkendt med en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer og, at mindst 1/4 af medlemstallet er tilstede på generalforsamlingen.

Er et sådant antal medlemmer ikke tilstede - men beslutningen iøvrigt vedtaget med 3/4 af de afgivne stemmer - indvarsles til en ny generalforsamling til afholdelse inden 4 uger, og denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.

Denne vedtægt afløser tidligere vedtægt af 5. marts 1951 for Herning Grundejerforening.

Således vedtaget på den ekstrordinære generalforsamling i Herning, den 9. oktober 1985.
Seneste ændring vedtaget 4.6.2002